Services to the foreign investors

Baltic Residence Agency specialises in providing wide range of services to the foreign investors willing to reside and conduct business in the Baltic region. We are cooperating with a wide network of reliable partners from the real estate, banking, insurance and other sectors thus creating a unique approach with the aim of ensuring best possible solutions meeting all the objectives, demands, and preferences of the client.

Baltic Residence Agency offers integrated solutions:

  • Legal consultancy on citizenship and migration legislation, including routes to residency via real estate investment and company formation;
  • Real estate search and advice; technical, financial and legal due diligence; legal and administrative support of transactions and after-sale real estate management;
  • Individual equity investment solutions, including company corporate structure formation; incorporation; full-fledged legal support; accounting services; and tax planning.

Baltic Residence Agency provides services to its clients from the United States of America, Europe, Middle East, the Russian Federation and other CIS countries, China and other East Asian countries.

Услуги

Baltic Residence Agency специализируется на предоставлении широкого спектра услуг иностранным инвесторам, желающим проживать и заниматься предпринимательской деятельностью в Прибалтике. Мы сотрудничаем с рядом надежных партнеров в сфере недвижимого имущества, банковских, страховых и других секторов, тем самым создавая уникальный интегрированный подход для обеспечения наиболее оптимальных решений, отвечающих всем целям, требованиям и предпочтениям клиента.

Baltic Residence Agency предлагает комплексные решения:

  • Юридические консультации по вопросам миграционного права, в том числе получение вида на жительство путем инвестиций в недвижимое имущество или уставной капитал компании;
  • Индивидуальные инвестиционные решения, включая консультации по вопросам корпоративной структуры бизнеса, регистрации компании, юридического сопровождения, бухгалтерского учета и налогового планирования.
  • Специализированный поиск объектов недвижимости; проведение технического, финансового и юридического аудита; юридическое и административное сопровождение сделки купли-продажи; последующее обслуживание и управление недвижимостью;

Baltic Residence Agency предоставляет услуги клиентам из Соединенных Штатов Америки, Европы, Ближнего Востока, Российской Федерации и других стран СНГ, Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Pakalpojumi

Baltic Residence Agency specializējas plaša pakalpojumu klāsta sniegšanā ārvalstu investoriem, kuri vēlas uzturēties un veikt uzņēmējdarbību Baltijas reģionā. Sadarbojamies ar vairākiem uzticamiem partneriem no nekustamā īpašuma, banku, apdrošināšanas un citām nozarēm, tādējādi radot integrētu pieeju, lai nodrošinātu iespējami labākus risinājumus, kas apmierinātu klienta mērķus, prasības un vēlmes.

Baltic Residence Agency piedāvā kompleksus risinājumus:

  • Juridiskās konsultācijas pilsonības un migrācijas jautājumos, tajā skaitā atbalsts uzturēšanās atļaujas noformēšanas procesā pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi vai ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā;
  • Specializētu nekustamā īpašuma objektu meklēšana; tehnisko, finansiālo un juridisko auditu nodrošināšana; juridiskais un administratīvais atbalsts darījuma noslēgšanas procesā; pēcpārdošanas nekustamā īpašuma apkalpošana un pārvaldīšana;
  • Individuālie kapitāla investīciju risinājumi, tostarp uzņēmuma korporatīvās struktūras izveidošana; inkorporācija; juridiskais atbalsts; grāmatvedības pakalpojumi; nodokļu plānošana.

Baltic Residence Agency sniedz pakalpojumus klientiem no Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas, Tuvajiem Austrumiem, Krievijas Federācijas un citām NVS valstīm, Ķīnas un citām Austrumāzijas valstīm.